Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

:

Školní poradenské pracoviště

školní web
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce,  speciální pedagog a školní metodik prevence.

Pracovníci:

Výchovný a karierový poradce:

Dana Uhrová, dana.uhrova@zskvitkova.cz

Výchovný poradce:

Mgr. Karla Vaculíková, karla.vaculikova@zskvitkova.cz

Školní metodik prevence:  

Mgr. Marcela Langerová – pro 1. stupeň, marcela.langerova@zskvitkova.cz

Mgr. Michaela Zemanová – pro 2. stupeň, michaela.zemanova@zskvitkova.cz

Speciální pedagog: 

Mgr. Vilma Hnátíková, vilma.hnatikova@zskvitkova.cz

Konzultační hodiny: vždy po předchozí domluvě emailem

 

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Podle potřeby je vyžadována rovněž spolupráce se zdravotnickými zařízeními.

Cíle:

·           poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

·           sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

·           prevenci školní neúspěšnosti

·           kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné  volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

·           podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

·           podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

·           průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském  zařízení

·           včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

·           předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

·           průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

·           metodickou a poradenskou  podporu učitelům i rodičům

·           spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

·           spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Činnosti:

·           poskytnutí krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci;

·           spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, 

·           reedukace žáků s SPU

·           evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;

·           práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);

·           anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;

·           opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;

·           opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;

·           preventivní programy pro žáky

 

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o žákovi mají pouze zákonní zástupci (popř. žáci).

 

 Užitečné odkazy:

Náplň práce výchovného poradce

Náplň práce školního metodika prevence

Specifické vývojové poruchy učení, chování a řeči

Kontakty na odborná pracoviště

Co je to šikana?

Co je škádlení a co už je šikana?

Co dělat, když zjistím, že je mé dítě šikanováno?

Na co by si měli rodiče dávat pozor aneb varovné signály