Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
​​​

Czech -- English -- French -- German  --  Spanish

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Zlín, Kvítková 4338 je právním subjektem od 19. 12. 1991.

Škola má 18 tříd; 10 na I. stupni, 8 na II. stupni. Ve školním roce 2017-2018 ji navštěvuje celkem 467 žáků.

Od školního roku 2007 - 2008 byla zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Zlín, Kvítková 4338, který vychází z dlouholeté tradice cizojazyčného vyučování (podrobně viz dokumentace).  Od 1. ročníku se žáci učí anglickému jazyku, od 5. ročníku si pak volí,  francouzštinu, španělštinu, němčinu nebo ruštinu. Od 7. ročníku mají možnost učit se třetímu cizímu jazyku.  Jazykové dovednosti si žáci pak upevňují v cizojazyčných seminářích a jazykových klubech (vedou rodilí mluvčí). Výuku vedou pouze kvalifikovaní učitelé.

Od 3. 9. 2012 na základě Rozhodnutí MŠMT ČR (č.j. MSMT - 7967/2012-22) v souladu s  § 13 odst. 3 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a § 67 zákona č. 500/2004 Sb. se ve škole vyučuje výtvarná výchova v anglickém (I. stupeň) a německém jazyce (II. stupeň),  etická výchova v anglickém jazyce (II. stupeň).

Žáci mají možnost účastnit se podle úrovně svých znalostí (danou počtem absolvovaných hodin výuky) jazykových zkoušek Cambridge (jazyk anglický), Fit in Deutsch (jazyk německý), Delf A1, A2 (jazyk francouzský), DELE (jazyk španělský). Škola rovněž nabízí v zájmovém kroužku výuku ruštiny.

Škola dbá na všestranný rozvoj osobnosti svých žáků. Věnuje pozornost  sportovním aktivitám - v 6. ročníku žáci absolvují turistický kurz, v 7. ročníku lyžařský kurz, v 8. ročníku cyklistický kurz a v 9. ročníku vodácký kurz

Sexuální výchova je nedílnou součástí výuky jak na I. tak i na II. stupni. V 6. - 9. ročníku je doplněna odbornými přednáškami lékaře z oboru gynekologie - porodnictví.

Díky koncepční prevenci sociálně patologických jevů jsou minimalizovány projevy šikany a užívání návykových látek. 

Žáci pravidelně navštěvují divadelní a filmová představení, koncertní vystoupení. Na těchto akcích jsou vedeni ke správnému společenskému vystupování a chování. Jakékoli porušení školního řádu je řešeno ihned kázeňským opatřením.

Škola disponuje počítačovou učebnou a mobilní počítačovou učebnou (notebooky), kde žáci procházejí lekcemi informatiky, psaní na klávesnici PC a základy programování. Učebna je využívána učiteli všech předmětů - pracují s výukovým software.

O kvalitě školy vypovídá stoprocentní úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na střední školy a rovněž pozitivní reference ředitelů těchto škol (včetně bilingvních gymnázií).

Mnozí naši absolventi úspěšně studují na středních školách v Rakousku, Francii, Velké Británii a USA.

O velmi dobrém vztahu mezi pedagogy a žáky svědčí skutečnost, že žáci i po odchodu na střední školy zůstávají v kontaktu se svými bývalými učiteli, přicházejí pro radu a pomoc a také s vysvědčeními o státní jazykové zkoušce a maturitě.

Výsledky výchovně vzdělávací práce a výsledky hospodaření školy sleduje a kontroluje Školská rada.

Nadační fond Cosmopolitan podporuje nedotované školní aktivity – semináře CJ, sportovní a kulturně-společenské akce - přispívá dětem ze sociálně slabších rodin na nákup jazykových učebnic a jiné výdaje spojené s nadstandardní výukou.

Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Disponuje moderními učebními pomůckami. Každá učebna je vybavena PC a dataprojektorem, v pěti je instalována interaktivní tabule. V celé škole je internetová síť + WIFI.

Škola disponuje sportovním areálem se dvěma tenisovými kurty, víceúčelovým hřištěm a zázemím pro lehkoatletické disciplíny. Školní hřiště i tělocvična jsou využívány v odpoledních hodinách sportovními sdruženími a veřejností.

 

Svých jazykových dovedností využívají starší žáci na poznávacích zájezdech do Velké Británie, Rakouska, Francie, Německa, Španělska, které škola  organizuje.

Téměř stoprocentní aprobovanost všech vyučovaných předmětů vedená plně kvalifikovanými učiteli a rovněž jejich aktivní účast na dalším vzdělávání je zárukou kvalitní úrovně výuky na naší škole.